Adatvédelem és ÁSZF


Általános Szerződési Feltételek:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSZF) a Autonagyker Kft. (1112 Budapest, Budaörsi út 146/D., Adószám: 27807484-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-398832; a továbbiakban: Autonagyker) által üzemeltetett www.autonagyker.com oldalon (a továbbiakban: oldal) elérhető online szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Autonagyker Kft. között online szerződés jön létre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv). 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést az Autonagyker Kft. nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok igazolják.

Az Autonagyker Kft., mint az autonagyker.com online piactér üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az autonagyker.com rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást az autonagyker.com erre a célra szolgáló felülete tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

I. Regisztráció
I.1. Az Autonagyker által működtetett oldal szolgáltatásai az oldalon regisztráló gazdálkodó szervezetek számára elérhetőek. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
I.2. A Felhasználó köteles a pontos adatait megadni a regisztráció során, illetve a későbbiekben módosítani, amennyiben azok valamelyikében változás történik.
I.3. A Felhasználó elfogadja, hogy helytelen vagy hiányos adatokkal történő regisztrációja esetén a felhasználói fiókja részleges vagy teljes korlátozásra, felfüggesztésre kerülhet.
I.4. Az Autonagyker ellenőrizheti az adatok valódiságát, valamint egyes esetekben, biztonsági
szempontból és azonosítás céljából további adatokat kérhet a Felhasználótól e-mailben, telefonon vagy postai úton. Az ellenőrzés időtartamára a Felhasználó korlátozásra kerülhet.
I.5. A korlátozott, felfüggesztett regisztrációval rendelkező Felhasználó számára az Autonagyker szolgáltatásai nem elérhetőek.
I.6. Az Autonagyker saját hatáskörben bármely gazdálkodó szervezet regisztrációját megtagadhatja, illetve bármely Felhasználó hozzáférését korlátozhatja az oldal egyes vagy teljes szolgáltatásaira vonatkozóan.
I.7 Az Autonagykeren eladást és vásárlást kizárólag hitelesített és az Üzemeltető által jóváhagyott Felhasználó kezdeményezhet. A Felhasználó, mint eladó jóváhagyást kaphat az oldal használatára a Vállalási szerződés cégszerű aláírása után. A Felhasználó, mint vevő jóváhagyást kaphat, amennyiben a regisztrációhoz szükséges adatokat helyesen kitölti és a szükséges dokumentumokat az Üzemeltető részére megküldi.
I.8. A Felhasználó az oldal használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal az ÁSZF betartására. Az oldalt a Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

II. Díjak és számlázás
II.1. Díjmentes szolgáltatások: regisztráció, termékfeltöltés, vásárlás, termékfigyelő, e-mail ismertetők, egyéb direkt marketing célú megkeresések, ajánlatkérés, levelezés.
II.2. Díjköteles szolgáltatások eladó részére: gépjármű felmérése, eladásra felkészítése, melyek után szolgáltatási díjat kell fizetni.
II.3. Díjköteles szolgáltatások vevő részére: vásárlás esetén jutalékot kell fizetni, melynek mértéke a leütési ár 1 százaléka + 59.990 Ft. A jutalék tartalmazza az általános forgalmi adót. A licitdíj számláját minden esetben a vevő kapja.

II.4. Az aukciózárást követő pozitív elbírálás esetén a gépkocsi és jutalék kiszámlázásra kerül 8 napos fizetési határidővel.

Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat duplája mértékű késedelmi díjat számítunk fel időarányosan!

Gépkocsit díjmentesen tároljuk a számlázást követő 14 napig, ezt követően 500Ft/nap/gépkocsi mértékű tárolási díjat számítunk fel.

 

III. Felhasználói kötelezettségek
III.1. Az Autonagyker által működtetett oldalon gépjármű feltöltésére kizárólag az Autonagyker Kft. jogosult, miután a gépjármű állapotát az Autonagyker Kft. szerződött partnere felmérte.
III.2. Az Autonagyker vállalja, hogy a terméklapon megjeleníti a feltöltött gépjármű pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait, jó minőségű fényképfelvételeket és a szerződött partner által elkészített állapotlapot.
III.3. A Felhasználó, mint eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként a nyertes ajánlatnak számító leütési ár teljes összegét számíthatja fel. Az Autonagyker oldalon feltüntetett árak
bruttó árak. Az eladó köteles számlát adni a vevő részére.
III.4. A Felhasználó mint vevőnek az Autonagyker oldalon tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.
III.5. A Felhasználó a saját maga által indított árverésen nem licitálhat, vételi ajánlatot nem tehet, sem önmaga, sem megbízottja segítségével, sem saját, sem pedig más, az Autonagyker oldalon regisztrált felhasználónevet felhasználva. Önlicit esetén az Autonagyker jogosult a Felhasználó hozzáférését felfüggeszteni, vagy véglegesen megszüntetni.

IV. Licitálás és vásárlás
IV.1. Az Autonagykeren a Ptk. 6:64. §-a szerint az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az adásvétel zárásáig az ajánlatához kötve marad. Az ajánlati kötöttség időtartama a tranzakció időtartamával egyezik meg.
IV.2. Az aukció lezárását követően az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált gépjárművet a leütési áron a vevőnek értékesíteni, a vevő pedig, az eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a gépjárművet ezen a leütési áron megvenni és átvenni.
A gépjárművet az Autonagyker telephelyén veheti át a sikeres licitzárást követő 6 napon belül vagy kérheti kiszállítását az ügyfélszolgálatunkkal egyeztetett áron. Ha a vevő a terméket nem veszi át, vagy a vételárat nem fizeti meg, az Autonagyker jogosult a vevő felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni. Amennyiben az eladó, a vevő teljesítése ellenére a terméket nem adja át, az Autonagyker jogosult az eladó felhasználói hozzáférését korlátozni, felfüggeszteni.
IV.4. Felhasználó mint vevő a gépjárműre való licitálással vállalja, hogy amennyiben a sikeres aukciózárást követően az eladó által felajánlott gépjárművet nem veszi át, és az adásvételi szerződést az eladóval nem köti meg, úgy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás igénybevételéért 50.000,- Ft.+ÁFA díjat fizet meg az Üzemeltető részére.
IV.5. Aukciós értékesítés esetén, ha a vevő licitje a legmagasabb és az elérte a minimálárat, mind az eladó, mind a vevő kötelezett az adásvétel teljesítésére, kivéve, ha az adásvétel jogszabály, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely pontja miatt tiltott.


V. Az Autonagyker, mint közvetítő szolgáltató felelőssége
V.1. Az oldal működtetését az Autonagyker közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Autonagyker az ügyfélaukció során semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott oldalon tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.
V.2. Fentiekre való tekintettel az Autonagyker nem felel az általa működtetett oldalon meghirdetett gépjárművek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért. Az Autonagyker nem felel továbbá azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a gépjárművet, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti adásvételt be is tudják fejezni. Az adásvételek/aukciók elérhetetlensége esetén az Autonagyker kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.
V.3. Az Autonagyker nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Autonagykert mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
V.4. A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
V.5. Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés az Autonagyker telephelyén zajlik.

Jelen dokumentum az ÁSZF 2022. március 01. napjától hatályos verziója.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Autonagyker KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Hatályos: 2022. március 01. napjától


I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

II. Bevezető, alapelvek
Az Autonagyker Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 146/d., cégjegyzékszáma: 01-09-194049, a továbbiakban „Adatkezelő”, vagy „Társaság”) mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendeletének (2016. április 27.) (további említése esetén, mint „Rendelet”, vagy „GDPR-rendelet”) rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett Rendeletben és a kapcsolódó jogi aktusokban található, további információigény esetén javasolt a Rendelet tanulmányozása, vagy forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a jelen tájékoztatóban is feltüntetett elérhetőségeken.

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi alapvetéseknek megfelelően jár el. Adatkezelő időben, az adatkezelés megkezdése előtt, az előírt módon tájékoztatja Érintettet az adatkezelési szabályokról.
Az Adatkezelő személyes adatokat az adatkezelés célhoz kötöttségéhez fűzött elvárásnak megfelelően kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel.
A begyűjtött személyes adat mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű, amely szabály megtartásával az Adatkezelő eleget tesz az adattakarékosság elvének.
Az adatpontosság jegyében az Adatkezelő az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.


Az Adatkezelő a személyes adatokat marketing célokra kizárólag az Érintett beleegyezésével használja fel és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt az Érintett megtiltsa.
Az Adatkezelő arányos és teljeskörű lépéseket tesz annak érdekében, hogy Érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is részletezettek szerint, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja.
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag - az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek képviselői és kapcsolattartói, mint Érintettek személyes adatainak kezelésére is, a www.autonagyker.com weboldal használatára, továbbá az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

III. Értelmező rendelkezések
Rendelet, GDPR-rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679. számú rendelet (2016. április 27.);
Infotv: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek;
Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu

IV. Adatkezelő (szolgáltató) adatai, elérhetőségei
Adatkezelő neve: Autonagyker Kft.
Székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 146/d.
Postai címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 146/d.
Cégjegyzékszáma: 01-09-194049
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@autonagyker.com

Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1112 Budapest, Budaörsi út 146/d.

V. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére
jogosultak az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek vonatkozásában Jelen fejezet rendelkezései mindazon Érintettek személyes adatainak a kezelésére kiterjed, akik az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszik.
1. Adatkezelés célja és jogalapja
Az Adatkezelő a személyes adatokat mindenkor kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.
Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben: szerződéskötési szándék, szerződés teljesítése. Adatkezelő a Személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben: számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv, Áfa tv., Art.). Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:
• Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele
• Kapcsolattartás
• Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során

A felhasználók kifejezetten hozzájárulnak hogy emailen keresztül tájékoztassák őket az oldal működésével, a kínálat változásával illetve az aukció adatainak módosulásával kapcsolatos információkról.

2. A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyűjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Jogos érdek alapján kezelt adatok

Személyes/Különleges adat
megnevezése

Megőrzési/Tárolási idő

Név, Lakcím, Születési
hely/idő, Anyja neve, E-mail
cím, Telefonszám, személyi
igazolvány száma, lakcímkártya
száma

Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás (Ptk. 6:22§) szerint 5 év

Törvényi előírás alapján kezelt adatok

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Számviteli bizonylatok adatai Megőrzési idő a vonatkozó törvényben előírt ideig

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok (A hozzájárulás visszavonása módjáról az Érintett a Tájékoztató későbbi részeiben tájékozódhat)

Személyes adat megnevezése Megőrzési/Tárolási idő
Név, Lakcím, Születési hely/idő,
Anyja neve, E-mail cím,
Telefonszám, személyi
igazolvány száma, lakcímkártya
száma, Ügyfél cégnél betöltött
pozíció

Hozzájárulás visszavonásáig/Megőrzési idő a visszavonásig

3. Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:
Adatfeldolgozó Cégjegyzékszám/adószám Végzett tevékenység

4. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag a jogszabályi kötelezettségeinek, feladatainak teljesítése körében, a szükséges mértékben és célhoz kötötten továbbítja az illetékes adatfeldolgozóknak, valamint szerződéses jogviszony alapján külső szolgáltatóknak. Adatkezelő az adatokat a Társaság ügyfélkiszolgálással, kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, megbízottjai, továbbá könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói, mint címzettek felé továbbítja.

VI. Weboldal (www.autonagyker.com) használata
Adatkezelő tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyűjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő.
Az Adatkezelő a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus, a felhasználó számítógépén rögzülő és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerülő információ csomagokat, azaz sütiket vagy cookie-kat használhat a szolgáltatásokhoz és a Weboldalhoz.

A cookie egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szolgáltatók az Érintett számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes az Érintettet azonosítani, csak az Érintett számítógépének felismerésére alkalmas. Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testreszabott kiszolgálást csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, igényeit.
Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testre szabási lehetőségeket.
A cookie-k segítségével például tárolásra kerülnek az Érintettek preferenciáit és beállításait; ezek segítenek a bejelentkezésben; személyre szóló hirdetéseket jeleníthetnek meg és elemzik a webhely 0működését. Mindezek érdekében az olyan érintetti tevékenységek, mint például relevancia, ajánló, keresések, megnyitások, legfontosabb és leggyakrabban használt funkciók adatainak gyűjtésére és követésére használunk szolgáltatásokat.

Flash cookie-kat arra használják a weboldal üzemeltetők, hogy például megmondja, hogy az Érintett járt-e már valaha a weboldalon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintettet a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Érintett által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintettet személy szerint beazonosítani, valamint az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem
tudja majd kihasználni a weboldal minden szolgáltatását.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy ilyen azonosító jel kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, továbbá módja van bármikor az engedélyét visszavonni, az egyedi azonosító jelet törölni, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el az Érintett, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.
A szolgáltatásokat nagyszámú felhasználó használja változatos szoftver- és hardver-környezetben, eltérő felhasználási céllal és területtel. A szolgáltatások fejlesztése akkor igazodhat legjobban a felhasználók igényeihez és lehetőségeihez, ha felhasználási szokásaikról és igényeikről átfogó képet kap a webhely üzemeltetője. A felhasználók nagy száma miatt azonban a személyes megkeresés és visszajelzés mellett hatékony kiegészítő módszer, ha a szokásaikat és a szolgáltatások futtatási környezetére vonatkozó adatokat automatizált módszerrel is gyűjtik és elemezi a webhely üzemeltetője.

VII. Adatbiztonság
Az Adatkezelő az Info tv. szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintett adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő adatbázisában tárolt érintetti adatokhoz kizárólag az Adatkezelő erre kifejezett jogosultsággal rendelkező munkatársai férhetnek hozzá.
A szolgáltatásoknak ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei. A felhőalkalmazások jellemzően nemzetközi, illetve határokon átnyúló természetűek, és pl. az adattárolás céljait szolgálják, amikor nem az Adatkezelő számítógépe/vállalati számítóközpontja az adattároló, hanem egy, a világ bármely pontján elhelyezhető szerverközpont. A felhőalkalmazások fő előnye, hogy földrajzi helytől lényegében független, nagy biztonságú, rugalmasan bővíthető informatikai tároló és feldolgozó kapacitást nyújtanak.
Az Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító partnereit, mindent megtesz, hogy azokkal az Érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.
Lehetséges, hogy az Adatkezelő Weboldalán utalás, link található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra (ideértve a bejelentkezési, megosztási lehetőségre mutató gombokat, logókat is), ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Az Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy ha ilyen linkekre kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülhetnek át. Ilyen esetekben javasoljuk, hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára érvényes adatkezelési tájékoztatót. Jelen Adatkezelési Tájékoztató csak az Adatkezelő által folytatott adatkezelésre vonatkozik. Amennyiben bármilyen adatát az érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat a Weboldalon is el kell végeznie.

VIII. Személyes adatok hozzáférése, módosítása, helyesbítése, hordozhatósága
1. Hozzáférés
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett Személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják.
2. Módosítás, helyesbítés
Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. Hordozhatóság
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a. az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
IX. Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga

1. Törlés
(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a Személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) Érintett az Ügyfélszolgálaton keresztül visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a Személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a Személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a Személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a Személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
2. Korlátozás
(1) Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.
(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Adatkezelő Érintett, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
3. Tiltakozás
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a Személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

X. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
Felhasználó a személyiségi jogainak megsértése esetén, valamint a Rendeletben meghatározott esetekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét kérheti, jogosult továbbá pert indítani
a – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Web: naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

XI. Tájékoztató változásai
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött Személyes adatokra érvényes. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.

Utolsó frissítés: 2022. április 25.